170 cards found.
Name Type Mana Cost Rarity Artist
Alert Shu Infantry Creature – Human Soldier   {2}{W} Uncommon Solomon Au Yeung
Ambition's Cost Sorcery –   {3}{B} Rare Junko Taguchi
Balance of Power Sorcery –   {3}{U}{U} Rare Quan Xuejun
Barbarian General Creature – Human Barbarian Soldier   {4}{R} Uncommon Kuang Sheng
Barbarian Horde Creature – Human Barbarian Soldier   {3}{R} Common Kuang Sheng
Blaze Sorcery –   {X}{R} Uncommon Qu Xin
Borrowing 100,000 Arrows Sorcery –   {2}{U} Uncommon Song Shikai
Borrowing the East Wind Sorcery –   {X}{G}{G} Rare Gao Yan
Brilliant Plan Sorcery –   {4}{U} Uncommon Song Shikai
Broken Dam Sorcery –   {U} Common Jiang Zhuqing
Burning Fields Sorcery –   {4}{R} Common Yang Hong
Burning of Xinye Sorcery –   {4}{R}{R} Rare Yang Hong
Cao Cao, Lord of Wei Legendary Creature – Human Soldier   {3}{B}{B} Rare Gao Jianzhang
Cao Ren, Wei Commander Legendary Creature – Human Soldier Warrior   {2}{B}{B} Rare Junko Taguchi
Capture of Jingzhou Sorcery –   {3}{U}{U} Rare Jack Wei
Champion's Victory Instant –   {U} Uncommon Hong Yan
Coercion Sorcery –   {2}{B} Uncommon Kang Yu
Control of the Court Sorcery –   {1}{R} Uncommon Li Yousong
Corrupt Court Official Creature – Human Advisor   {1}{B} Uncommon Li Yousong
Corrupt Eunuchs Creature – Human Advisor   {3}{R} Uncommon Li Yousong
Council of Advisors Creature – Human Advisor   {2}{U} Uncommon Liu Shangying
Counterintelligence Sorcery –   {2}{U}{U} Uncommon Wang Feng
Cunning Advisor Creature – Human Advisor   {3}{B} Uncommon Gao Jianzhang
Deception Sorcery –   {2}{B} Common Wang Feng
Desert Sandstorm Sorcery –   {2}{R} Common Xu Tan
Desperate Charge Sorcery –   {2}{B} Uncommon Chen Weidong
Diaochan, Artful Beauty Legendary Creature – Human Advisor   {3}{R} Rare Miao Aili
Dong Zhou, the Tyrant Legendary Creature – Human Soldier   {4}{R} Rare Inoue Junichi
Eightfold Maze Instant –   {2}{W} Rare Shang Huitong
Empty City Ruse Sorcery –   {W} Uncommon Qu Xin
Eunuchs' Intrigues Sorcery –   {2}{R} Uncommon Li Yousong
Exhaustion Sorcery –   {2}{U} Rare Qu Xin
Extinguish Instant –   {1}{U} Common Ding Songjian
False Defeat Sorcery –   {3}{W} Common Li Wang
False Mourning Sorcery –   {G} Uncommon Koji
Famine Sorcery –   {3}{B}{B} Uncommon Sun Nan
Fire Ambush Sorcery –   {1}{R} Common Tang Xiaogu
Fire Bowman Creature – Human Soldier Archer   {R} Uncommon Cai Tingting
Flanking Troops Creature – Human Soldier   {2}{W}{W} Uncommon Li Wang
Forced Retreat Sorcery –   {2}{U} Common Huang Qishi
Forest Basic Land – Forest   Common Ji Yong
Forest Bear Creature – Bear   {1}{G} Common Wang Yuqun
Ghostly Visit Sorcery –   {2}{B} Common Kang Yu
Guan Yu's 1,000-Li March Sorcery –   {4}{W}{W} Rare Yang Guangmai
Guan Yu, Sainted Warrior Legendary Creature – Human Soldier Warrior   {3}{W}{W} Rare Qiao Dafu
Heavy Fog Instant –   {1}{G} Uncommon Liu Shangying
Hua Tuo, Honored Physician Legendary Creature – Human   {1}{G}{G} Rare Gao Jianzhang
Huang Zhong, Shu General Legendary Creature – Human Soldier   {2}{W}{W} Rare Quan Xuejun
Hunting Cheetah Creature – Cat   {2}{G} Uncommon Fang Yue
Imperial Edict Sorcery –   {1}{B} Common Xu Xiaoming
Imperial Recruiter Creature – Human Advisor   {2}{R} Uncommon Mitsuaki Sagiri
Imperial Seal Sorcery –   {B} Rare Li Tie
Independent Troops Creature – Human Soldier   {1}{R} Common Kuang Sheng
Island Basic Land – Island   Common Ku Xueming
Kongming's Contraptions Creature – Human Soldier   {3}{W} Rare Jiaming
Kongming, "Sleeping Dragon" Legendary Creature – Human Advisor   {2}{W}{W} Rare Gao Yan
Lady Sun Legendary Creature – Human Advisor   {1}{U}{U} Rare Miao Aili
Lady Zhurong, Warrior Queen Legendary Creature – Human Soldier Warrior   {4}{G} Rare Miao Aili
Liu Bei, Lord of Shu Legendary Creature – Human Soldier   {3}{W}{W} Rare Qiao Dafu
Lone Wolf Creature – Wolf   {2}{G} Uncommon Yang Jun Kwon
Loyal Retainers Creature – Human Advisor   {2}{W} Uncommon Solomon Au Yeung
Lu Bu, Master-at-Arms Legendary Creature – Human Soldier Warrior   {5}{R} Rare Gao Jianzhang
Lu Meng, Wu General Legendary Creature – Human Soldier   {3}{U}{U} Rare Gao Yan
Lu Su, Wu Advisor Legendary Creature – Human Advisor   {3}{U}{U} Rare Zhao Tan
Lu Xun, Scholar General Legendary Creature – Human Soldier   {2}{U}{U} Rare Xu Xiaoming
Ma Chao, Western Warrior Legendary Creature – Human Soldier Warrior   {3}{R}{R} Rare Koji
Marshaling the Troops Sorcery –   {1}{G} Rare Liu Shangying
Meng Huo's Horde Creature – Human Soldier   {4}{G} Common Li Tie
Meng Huo, Barbarian King Legendary Creature – Human Barbarian Soldier   {3}{G}{G} Rare Yang Guangmai
Misfortune's Gain Sorcery –   {3}{W} Common Jiaming
Mountain Basic Land – Mountain   Common Qin Jun
Mountain Bandit Creature – Human Soldier Rogue   {R} Common Xu Xiaoming
Mystic Denial Instant –   {1}{U}{U} Uncommon Kang Yu
Overwhelming Forces Sorcery –   {6}{B}{B} Rare Gao Yan
Pang Tong, "Young Phoenix" Legendary Creature – Human Advisor   {1}{W}{W} Rare Li Tie
Peach Garden Oath Sorcery –   {W} Uncommon Qiao Dafu
Plains Basic Land – Plains   Common He Jiancheng
Poison Arrow Sorcery –   {4}{B}{B} Uncommon Li Tie
Preemptive Strike Instant –   {1}{U} Common Jiaming
Rally the Troops Instant –   {W} Uncommon Shang Huitong
Ravages of War Sorcery –   {3}{W} Rare Fang Yue
Ravaging Horde Creature – Human Soldier   {3}{R}{R} Uncommon Liu Jianjian
Red Cliffs Armada Creature – Human Soldier   {4}{U} Uncommon Zhang Jiazhen
Relentless Assault Sorcery –   {2}{R}{R} Rare He Jiancheng
Renegade Troops Creature – Human Soldier   {4}{R} Uncommon Liu Jianjian
Return to Battle Sorcery –   {B} Common Ding Songjian
Riding Red Hare Sorcery –   {2}{W} Common Qi Baocheng
Riding the Dilu Horse Sorcery –   {2}{G} Rare Hong Yan
Rockslide Ambush Sorcery –   {1}{R} Uncommon Inoue Junichi
Rolling Earthquake Sorcery –   {X}{R} Rare Yang Hong
Sage's Knowledge Sorcery –   {2}{U} Common Ding Songjian
Shu Cavalry Creature – Human Soldier   {2}{W} Common Li Xiaohua
Shu Defender Creature – Human Soldier   {2}{W} Common Sun Nan
Shu Elite Companions Creature – Human Soldier   {4}{W} Uncommon Qiao Dafu
Shu Elite Infantry Creature – Human Soldier   {3}{W} Common Song Shikai
Shu Farmer Creature – Human   {1}{W} Common Li Xiaohua
Shu Foot Soldiers Creature – Human Soldier   {2}{W} Common Xu Tan
Shu General Creature – Human Soldier   {3}{W} Uncommon Li Xiaohua
Shu Grain Caravan Creature – Human Soldier   {2}{W} Common Li Wang
Shu Soldier-Farmers Creature – Human Soldier   {4}{W} Uncommon Li Xiaohua
Sima Yi, Wei Field Marshal Legendary Creature – Human Soldier   {5}{B} Rare Gao Yan
Slashing Tiger Creature – Cat   {2}{G}{G} Rare Yang Jun Kwon
Southern Elephant Creature – Elephant   {3}{G} Common Wang Yuqun
Spoils of Victory Sorcery –   {2}{G} Uncommon Sun Nan
Spring of Eternal Peace Sorcery –   {3}{G}{G} Common Wang Yuqun
Stalking Tiger Creature – Cat   {3}{G} Common Kang Yu
Stolen Grain Sorcery –   {4}{B}{B} Uncommon LHQ
Stone Catapult Creature – Human Soldier   {4}{B} Rare Shang Huitong
Stone Rain Sorcery –   {2}{R} Common Mitsuaki Sagiri
Strategic Planning Sorcery –   {1}{U} Uncommon Zhang Jiazhen
Straw Soldiers Creature – Scarecrow Soldier   {1}{U} Common Cai Tingting
Sun Ce, Young Conquerer Legendary Creature – Human Soldier   {3}{U}{U} Rare Yang Guangmai
Sun Quan, Lord of Wu Legendary Creature – Human Soldier   {4}{U}{U} Rare Xu Xiaoming
Swamp Basic Land – Swamp   Common Wang Chuxiong
Taoist Hermit Creature – Human Mystic   {2}{G} Uncommon Wang Yuqun
Taoist Mystic Creature – Human Mystic   {2}{G} Rare Qu Xin
Taunting Challenge Sorcery –   {1}{G}{G} Rare Gao Yan
Three Visits Sorcery –   {1}{G} Common Qu Xin
Trained Cheetah Creature – Cat   {2}{G} Uncommon Fang Yue
Trained Jackal Creature – Jackal   {G} Common Yang Jun Kwon
Trip Wire Sorcery –   {2}{G} Uncommon Hong Yan
Vengeance Sorcery –   {3}{W} Uncommon Solomon Au Yeung
Virtuous Charge Sorcery –   {2}{W} Common Qu Xin
Volunteer Militia Creature – Human Soldier   {W} Common Lin Yan
Warrior's Oath Sorcery –   {R}{R} Rare Mitsuaki Sagiri
Warrior's Stand Instant –   {1}{W} Uncommon Qiao Dafu
Wei Ambush Force Creature – Human Soldier   {1}{B} Common Ku Xueming
Wei Assassins Creature – Human Soldier Assassin   {3}{B}{B} Uncommon Xu Tan
Wei Elite Companions Creature – Human Soldier   {4}{B} Uncommon Li Youliang
Wei Infantry Creature – Human Soldier   {1}{B} Common LHQ
Wei Night Raiders Creature – Human Soldier   {2}{B}{B} Uncommon Wang Feng
Wei Scout Creature – Human Soldier Scout   {1}{B} Common Jiang Zhuqing
Wei Strike Force Creature – Human Soldier   {2}{B} Common Tang Xiaogu
Wielding the Green Dragon Sorcery –   {1}{G} Common Quan Xuejun
Wolf Pack Creature – Wolf   {6}{G}{G} Rare Yang Jun Kwon
Wu Admiral Creature – Human Soldier   {4}{U} Uncommon Zhang Jiazhen
Wu Elite Cavalry Creature – Human Soldier   {3}{U} Common Li Wang
Wu Infantry Creature – Human Soldier   {1}{U} Common Xu Xiaoming
Wu Light Cavalry Creature – Human Soldier   {1}{U} Common Huang Qishi
Wu Longbowman Creature – Human Soldier Archer   {2}{U} Uncommon Xu Tan
Wu Scout Creature – Human Soldier Scout   {1}{U} Common Jiaming
Wu Spy Creature – Human Soldier Rogue   {1}{U} Uncommon Zhao Tan
Wu Warship Creature – Human Soldier   {2}{U} Common Jiang Zhuqing
Xiahou Dun, the One-Eyed Legendary Creature – Human Soldier   {2}{B}{B} Rare Junko Taguchi
Xun Yu, Wei Advisor Legendary Creature – Human Advisor   {1}{B}{B} Rare Jack Wei
Yellow Scarves Cavalry Creature – Human Soldier   {1}{R} Common Chen Weidong
Yellow Scarves General Creature – Human Soldier   {3}{R} Rare Chen Weidong
Yellow Scarves Troops Creature – Human Soldier   {1}{R} Common Chen Weidong
Young Wei Recruits Creature – Human Soldier   {1}{B} Common Li Youliang
Yuan Shao's Infantry Creature – Human Soldier   {3}{R} Uncommon Lin Yan
Yuan Shao, the Indecisive Legendary Creature – Human Soldier   {4}{R} Rare Inoue Junichi
Zhang Fei, Fierce Warrior Legendary Creature – Human Soldier Warrior   {4}{W}{W} Rare Qiao Dafu
Zhang He, Wei General Legendary Creature – Human Soldier   {3}{B}{B} Rare Jack Wei
Zhang Liao, Hero of Hefei Legendary Creature – Human Soldier   {4}{B}{B} Rare Li Youliang
Zhao Zilong, Tiger General Legendary Creature – Human Soldier Warrior   {3}{W}{W} Rare Quan Xuejun
Zhou Yu, Chief Commander Legendary Creature – Human Soldier   {5}{U}{U} Rare Xu Xiaoming
Zhuge Jin, Wu Strategist Legendary Creature – Human Advisor   {1}{U}{U} Rare Song Shikai
Zodiac Dog Creature – Dog   {2}{R} Common Qi Baocheng
Zodiac Dragon Creature – Dragon   {7}{R}{R} Rare Qi Baocheng
Zodiac Goat Creature – Goat   {R} Common Qi Baocheng
Zodiac Horse Creature – Horse   {3}{G} Uncommon Ai Desheng
Zodiac Monkey Creature – Monkey   {1}{G} Common Ai Desheng
Zodiac Ox Creature – Ox   {3}{G} Uncommon Ai Desheng
Zodiac Pig Creature – Boar   {3}{B} Uncommon Qi Baocheng
Zodiac Rabbit Creature – Rabbit   {G} Common Ai Desheng
Zodiac Rat Creature – Rat   {B} Common Qi Baocheng
Zodiac Rooster Creature – Bird   {1}{G} Common Ai Desheng
Zodiac Snake Creature – Snake   {2}{B} Common Qi Baocheng
Zodiac Tiger Creature – Cat   {2}{G}{G} Uncommon Ai Desheng
Zuo Ci, the Mocking Sage Legendary Creature – Human Advisor   {1}{G}{G} Rare Wang Yuqun

No results found.
Bummer

170 cards found.